Bunkefloprojektet

 

Bunkefloprojektet

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, en interventionsstudie i skolår 1-3

Författare: Ingegärd Ericsson, 2003

 

I studien undersökte Ericsson relationen mellan barns motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. I studien ingick elever från en grundskola i åk 1-3. Man jämförde sju klasser som hade daglig idrottsundervisning med fem klasser som hade ordinarie idrottsundervisning två lektionstimmar per vecka. Efter avslutad studie kan man se en avsevärd skillnad mellan interventionsgrupperna och jämförelsegruppen vad gäller grovmotorik. Man kan också se att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning betyder mycket för elever motoriska brister. Det visade sig att elever med koncentrationssvårigheter förbättrade sin motorik avsevärt. Elever med liknande svårigheter i jämförelsegruppen förbättrade inte motoriken nämnvärt.

För elever med små och stora motoriska brister kunde man se en förbättring i interventionsgrupperna medan det i jämförelsegruppen inte fanns några mätbara skillnader. Resultatet visar att skolans två idrottslektioner inte var tillräckliga för att stimulera de här elevernas motoriska utveckling.

 

Man kunde också se ett samband mellan koncentrationsförmåga och motoriska brister däremot kan man inte dra slutsatsen att barns koncentrationsförmåga förbättras av ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning. Man kunde däremot se en förbättrad koncentrationsförmåga hos interventionsgruppen under år 1 och 2 men då skillnaderna var så små och resultaten inte kvarstod under år 3 kan man inte dra några säkra slutsatser.

Studien visar att barns skolprestationer i matte och svenska förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning. Man kunde se att eleverna i båda interventionsgrupperna hade bättre skolresultat efter avslutad studie.

Läs mer: https://lup.lub.lu.se/search/publication/21300

 

Uppföljning av Bunkefloprojektet

Motorik och skolresultat; en longitudinell interventionsstudie om effekter av utökad idrottsundervisning

Författare: Ingegärd Ericsson, Karlsson Magnus 2011

 

Under 2011 gjordes en uppföljningsstudie av Bunkefloprojektet från 2003. Ericsson följde upp de elever som deltagit under årskurs 2-3 när de gick i årskurs 9. Syftet med uppföljningen var att ta reda på: Hur klarar elever som fått medveten motorisk träning och daglig idrott och hälsa-undervisning grundskolans mål jämfört med elever som haft skolans ordinarie idrottsundervisning två lektioner per vecka? Man undersökte också om det fanns några skillnader mellan flickor och pojkars motorik och betyg i olika ämnen. Vidare undersöktes eventuella skillnader mellan grupperna när det gäller flickors och pojkars motorik samt betyg i olika ämnen. Man undersökte också om det fanns skillnader i kunskaper mellan elever som haft utökad idrott- och hälsoundervisning med elever som haft ordinarie idrottsundervisning 2 gånger per vecka. Resultaten visade att eleverna som hade fått extra idrottsundervisning hade en bättre motorik i årskurs 9 än de elever som endast fått ordinarie idrottsundervisning 2 gånger per vecka. Eleverna med god motorik hade också bättre skolresultat och klarade grundskolans mål i större grad. Man kunde se att pojkarna som hade fått extra träning hade bättre skolresultat än de som endast fått ordinarie idrottsundervisning. Slutsatsen är att daglig fysisk aktivitet och anpassad motorisk träning under de obligatoriska skolåren är en möjlig väg för att förbättra inte bara motoriken utan också skolprestationer och andelen elever som kvalificerar sig till gymnasieskolan.

Läs mer: http://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Motorik-och-skolresultat-en-longitudinell-interventionsstudie-om-effekter-av-utokad-idrottsundervisning-/