Mororiska svårighet försvinner inte utan träning

 

Developmental Co-ordination Disorder in Pre-School Children - Effects of Motor Skill Intervention, Parents' Descriptions, and Short-Term Follow-Up of Motor Status

Författare: Pless, Mia

 

Resultaten i avhandlingen visar vikten av att stödja barn med Developmental Coordination Disorder (DCD) med intensiv motorisk träning. Barnen har ingen underliggande sjukdom eller specifik neurologisk störning som kan förklara de motoriska svårigheterna.

Avhandlingen består av fem olika studier. Metoden i studie 1 baserades på tidigare forskning om effekterna av motorisk intervention. Tretton studier om effekterna av motoriskt ingripande lämnades till en metaanalys. Studie II och III bestod av barn 5 till 6 år som hade diagnos på motoriska svårigheter som överensstämmer med DCD. Barnen inkluderades i en experimentell undersökning av effekterna av motorik. Den fokuserade både på motorisk status och på självupplevd kompetens. I studie IV intervjuades föräldrarna till barnen som ingick i studie II och III. I studie V följdes dessa 5- till 6-åriga barn upp vid en ålder av 7-8 år. Deras motorisk status omprövades då och resultatet utvärderades.

 

Resultatet tyder på att barn med mer uttalade motoriska svårigheter fortsätter att ha dessa om ingen specifik träning sätts in. Barn med mindre uttalade svårigheter vid 5-6 års ålder, kan växa ifrån sina svårigheter i om de erövrat och ser glädje i fysisk aktivitet. Motorisk träning i grupp en gång i veckan hade marginella effekter på barnens motoriska färdigheter, speciellt för de barn som hade mer omfattande motoriska svårigheter. En uppföljningsstudie visade att barn med mer uttalade motoriska svårigheter fortsätter att ha dessa om inte insatser sätts in. Om träningen ska ha positiv effekt bör den vara specifik och ha hög intensitet visar resultatet i metaanalysen. Avhandling stärker diskussioner kring screening i förskoleåldern och tidiga insatser, särskilt med hänsyn till motorisk utveckling.

Läs mer: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.3165&rep=rep1&type=pdf