Träning i livet

Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Genom ett samarbete mellan Balanserade Barn och TBO Happy Living skapade vi Träning i Livet. Vi arbetar med hur rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt. Ett av våra mål är att få in mer rörelse i förskolan, skolan och i hemmet.

 

Vi arbetar med motorik och rörelse för att stärka barns utveckling. Genom fysisk aktivitet och ökad kroppskontroll kan vi ge förutsättningar till ökad inlärningsförmåga, bättre koncentrationsförmåga och bättre minne. Vårt mål är att kunna hjälpa många barn! Vill du bli inspirerad till att använda mer rörelse och motorik i förskolan eller skolan?

Vi vet vilka vinster rörelse och en bra motorik kan ge.

 

”Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärning. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer. Fridolin, Utbildningsminister & Wiklund, folkhälso- och idrottsminister

 

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar.

Alla våra föreläsningar utgår från läroplanen och är baserad på forskning. Vi blandar teori med praktiska övningar och korta rörelseprogram som med enkelhet kan användas i förskolan, skolan och i hemmet.Genom ett inspirerande och tydligt material kommer ni att kunna starta med träningen omgående. Vi erbjuder bildstöd, filmer och färdiga program för att skapa enkelhet.

 

 

Träning i Livets 2-dagarsutbildning

Vill du lära dig bygga upp motoriska program för enskilda barn och barn i grupp?

Genom Träning i livet lär ni er att bygga träningsprogramt för enskilda barn och

barn i grupp. Ni får strategier för att öka inlärning, kroppskontroll och motorik,

vilket skapar nya möjligheter, ger en ökad självkänsla och styrka hos barn.

Genom att lära dig bygga specifika rörelseprogram kan du hjälpa barn till ökad

koncentration och inlärning och förenkla för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Vi ger dig även redskap i form av grundläggande mental träning, andning och massage,

för att skapa avslappning, lugn och en bättre självkännedom.

 

Lär er mer om..

Hur ni kan utveckla koordination, balans, grov- och finmotorik och hur ni kan bygga specifika rörelseprogram för barn i grupp och enskilda barn.

Hur ni kan arbeta med mental träning, avslappning, andning och barnmassage för enskilda barn och barn i grupp.

 

 

 

Fysisk aktivitet i verksamheten - Rörelsedag

Rörelsedagens fokus ligger på vikten av rörelseglädje och fysisk aktivitet. Vi vill på

ett lekfullt sätt integrera rörelse i skolans- och förskolans vardag. Regelbunden fysisk

aktivitet under uppväxten kan skapa bra vanor och en bättre hälsa för resten av livet.

Genom att låta barnen röra på sig mer kan vi påverka deras motorik,

koncentration och skolprestationer.

 

Lär er mer om..

Klassrumsaktiviteter, utomhusaktiviteter, pulsträning, funktionell träning, tabata,

motoriska grunder, samarbetsövningar.

 

 

 

Föreläsning/workshop: Fysisk aktivitet i klassrummet eller i barngruppen

Vi kommer till er verksamhet och håller en 3-timmars föreläsning eller en heldagsföreläsning;

"Fysisk aktivitet i skola" eller "Fysisk aktivitet i förskolan".

Under dagen varvar vi teori med praktiska övningar och kopplar arbetet till aktuell forskning och

kunskapsinlärning. Vi ger er svar på hur fysisk aktivitet påverkar vår kropp på ett positivt sätt.

Vi jobbar med inspirerande övningar som går att använda direkt i er barngrupp, på lektioner och raster.

 

Lär er mer om..

Klassrumsaktiviteter, rörelse och inlärning, pulsträning, funktionell träning, tabata, crossfit

motoriska grunder och samarbetsövningar.

 

 

Många upplever att motorisk träning kan ge

stora effekter på kort tid!

Vår satsning går i linje med förskolans och grundskolans mål och riktlinjer.

Skolans läroplan (2011) säger att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Den säger också att: ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga”. (sida 51) syftet med undervisningen i idrott och hälsa är även att: ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor somt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (sida 51)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 

 

Förskolans läroplan(2016) uttrycker att verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Ett av målen i läroplanen är följande: Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”. (sida 6)

Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2016

 

Läroplanden för grundsärskolan (2011) menar att "Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan rörelse, hälsa och livsstil. ”

Läroplan för Grundsärskolan (2011)

 

 

Enligt folkhälsan har fysisk aktivitet ”otaliga positiva effekter på barns hälsa. Fysisk aktivitet ökar t.ex. välbefinnandet, ger bättre kondition och styrka, minskar risken för sjukdomar, ger ökat immunförsvar, ger bättre sömn och minskar risken för övervikt. Barn som får möjlighet till rörelse i skolan kan också lättare ta in och tolka sinnesintryck. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.”